Ekologická repasácia rastlinných olejov

Spoločnosť EkoOil Slovakia s.r.o. predložila zámer na vybudovanie prevádzky na ekologickú repasáciu rastlinných olejov. Prevádzka má vytvoriť priestor pre komplexný systém nakladania s použitými rastlinnými olejmi z domácností, kuchynských a reštauračných zariadení.

 

Vo vyčlenenom priestore v existujúcom prevádzkovom areáli a stavebnom objekte sa bude daný odpad zhromažďovať, dočasne skladovať a následne zhodnocovať vo vlastnom technologickom zariadení.

Výsledným produktom ekologickej repasácie olejov budú upravené oleje a odfiltrované hrubé nečistoty, ktoré budú následne využívané v energetickom a chemickom priemysle.

Rastlinné oleje budú zbierané od občanov a rôznych reštauračných a kuchynských zariadení v Turčianskych Tepliciach a okolí. Následne budú spracované technológiou usadzovania, filtrovania oleja a odstraňovania pachu. Investor má záujem takto spracovať až 7 000 t oleja ročne.