O nás

Spoločnosť EkoOil - Slovakia s.r.o. sa zaradzuje medzi popredné spoločnosti pôsobiace v oblasti zhodnocovania olejov a rastlinných tukov.

V oblasti použitých olejov a tukov máme ako jediný na Slovensku vypracovanú a schválenú EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie „Enviromental Impact Asessment"). Jedná sa o jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej enviromentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Z dôvodu rozšírenia pôsobnosti a skvalitnenia nami poskytovaných služieb sme sa zlúčili so spoločnosťou Silver Corps s.r.o. V súčasnosti máme cez tisíc prevádzok a dúfame, že toto číslo porastie. Naša spoločnosť si dala vypracovat' projekt na plne automatickú linku, ktorá niekoľkonásobným filtrovacím procesom umožní s týmto prepáleným olejom nakladat' v inej oblasti výroby.

Sme ako jediná spoločnosť ktorá má patentom chránený proces zhodnocovania. Z dôvodu polohy sme sa rozhodli umiestnit' túto linku a celý skladový priestor do Turčianskych Teplíc, nakol'ko pôsobíme na celom území Slovenska.

 

Našou hlavnou činnosťou je zber a recyklácia rastlinných olejov a tukov.

  • zabezpečíme nádoby (v závislosti od vel'kosti prevádzky)
  • postaráme sa o odvoz - zdarma
  • vedieme evidenciu v zmysle zákona o prevzatí použitého oleja a tuku

eia.enviroportal.sk/detail/ekologicka-repasacia-rastlinnych-olejov-prevadzka-turcianske-teplice